سبک سیکلیک یوگا    سیکل های پیشرفته
فهرست:
  سیکل تریکناسانا
  سیکل ویرابادراسانا
 

 سیکل تریکناسانا 


  به قلم استاد مایا ماچوه – مربی رسمی یوگا- یوگاتراپیست
این سیکل در بهبود عملكرد دستگاه گوارش بسیار مؤثر است. اجرای حرکات سیکل تریکون آسانا با تحریک شبکه های عصبی مایسنر و گانگلیون های عصبی اوئرباخ در جدار دستگاه گوارش و نیز از طریق تنظیم فعالیت اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک ناحیه شکم و متعادل کردن فعالیت غدد ترشح کننده هورمونهای گاسترین، سکرتین و کوله سیستوکینین، بخش های گوناگون روند گوارش را تحت تأثیر قرار می دهد و اسید معده را تنظیم می کنند.

 

 سیکل ویرابادراسانا 


  به قلم استاد مایا ماچوه – مربی رسمی یوگا- یوگاتراپیست
اجرای حرکات سیکل ویرابادراسانا موجب تقویت عضله قلب، گشاد شدن عروق خونی و در نتیجه سبب تسریع جریان خون میشود. علاوه بر آن، با اجرای مرتب این سیكل میزان كلسترول و سایر چربی های خون به حد متعادل میرسد و به افزایش حجم ششها کمک می کند.