مقالات منتخب    ایشواراپرانیدانا
ایشواراپرانیدانا: تسلیم محض به اراده پروردگار

  به قلم استاد مایا ماچوه – مربی رسمی یوگا- یوگاتراپیست

بسیاری از ما هنگامی كه با مشكلاتی بزرگ و لاینحل مواجه می شویم و خود را از حل آنها عاجز می بینیم، به عنوان آخرین پناه خود را به اراده و مشیت خداوند تسلیم و نتیجه را به او واگذار می كنیم.
این حالت در فرهنگ عامه به عنوان تسلیم به اراده و خواست خداوند شناخته می شود. تسلیم به اراده حق در تعالیم یوگا در بخش پنجم از آموزه های نیاما تحت عنوان ایشواراپرانیدانا مطرح می شود.

ایشواراپرانیدانا از دو كلمه سانسكریت ایشوارا Ishvara به معنی بالاترین نیروی هستی (خداوند) و پرانیدانا Pranidhana به معنی تسلیم و واگذاری محض تشكیل شده است. ایشواراپرانیدانا یكی از جنبه های عمیق و لطیف آموزه های یوگا به شمار می رود و بینش انسان را به این سمت سوق می دهد كه به جای درگیر بودن در خودخواهیها، منیتها و ...، همواره نعمت زندگی و زنده بودن را به یاد داشته باشد و در اعماق وجودش احساس كند.

حكیم پاتنجلی ایشواراپرانیدانا را در كنار ریاضت (تاپاس) و خودشناسی (سوادهیایا) به عنوان سه بخش یوگای عملی یا كریا یوگا مطرح می كند. به عقیدة او ایشوارا پرانیدانا روشی قدرتمند برای حل و رهایی از اضطرابها و بازیهای بی پایان ذهنی و به همین دلیل راهی برای رسیدن به بالاترین مرتبه در یوگا یعنی سمادهی است. استقرار این بینش، وسواس دائمی "من" و نگرانیها و ملاحظات مربوط به "من" را كه عامل پراكندگی ذهن و احساس جدایی از مبدأ هستی است، از وجود ما دور می كند.

باید به این نكته توجه داشته باشیم كه این رهاسازی و تسلیم، نوعی اجبار از روی ناچاری و ناتوانی نیست و ایشواراپرانیدانا نوعی انتخاب آگاهانه، عاشقانه و ارادی است كه فقط پس از تلاشهای بی وقفه و گذر از انواع امتحانات الهی و تمرینهای معرفتی به دست می آید.
یوگی می داند كه تمام موجودات در جهان هستی به خداوند تعلق دارند و هستی آنها در دامنۀ اراده و قدرت او مفهوم می یابد. به همین دلیل هیچ گاه مست بادۀ قدرت نمی شود و باد نخوت و غرور در سر نخواهد داشت.
انسان در این جایگاه اهداف خودخواهانه و نفسانی را در زندگی روزمره، تعاملات اجتماعی و حتی عبادت رها می كند و عبادت وی خالص، دور از خواسته ها و آرزوها، سرشار از قدرشناسی و شكرگزاری و صرفاً برای ستایش پروردگار و اتصال با مبدأ هستی خواهد بود.

انسان هنگامی كه در این مرتبه قرار می گیرد جسم، ذهن و دل خود را كاملاً به خداوند خویش می سپارد و با تمام وجود بر آنچه خداوند برای او مقدّر كرده است، رضایت دارد. در این میان ممكن است امتحاناتی بزرگ را در پیش داشته باشد اما با نیروی ایمان، اعتماد و یقین می تواند از آنها سربلند بیرون آید. ایشواراپرانیدانا نیز همچون بقیه مراحلی كه در یوگا مطرح می شود می تواند مراتبی داشته باشد و بر اساس درجه اعتماد، ایمان و یقین افراد به مبدأ هستی، میزان تسلیم و واگذاری آنان در برابر اراده خداوند با یكدیگر متفاوت است.
زیرا با وجود آن كه ممكن است انسان خود را به صورت محض تسلیم به اراده حق بداند اما درك اراده و خواست حق نیز به نوبه خود به آمادگیهای ویژه ای نیاز دارد كه در سایۀ آموزشهای درست و تلاشهای بی وقفه به دست می آید.

حكیم پاتنجلی، بهترین معلم را تجلی خداوند در باطن ما می داند و گوش فرادادن به ندای درونی را به عنوان راهی برای ارتباط با این راهنمای درونی مطرح می كند اما رسیدن به این مرتبه و یافتن قابلیت درك و دریافت این پیامها فقط پس از تلاشهای شبانه روزی و آموختن اصول و پایه های معرفت امكان پذیر خواهد بود.

در نهایت، رسیدن به این مرتبه، فرد را برای طی مسیر و رسیدن به هدف غایی یوگا كه همانا وصل به مبدأ هستی است، آماده می كند. استفاده از مقالات و دیگر منابع وب سایت در صورت ذکر منبع بلامانع است