مقالات منتخب    آهیمسا
آهیمسا: پیام صلح

  به قلم استاد مایا ماچوه – مربی رسمی یوگا- یوگاتراپیست
پاتنجلی پدر یوگا، نخستین درسهای خود را با پیام مهر، دوستی و صلح آغاز می کند. پایۀ تمام ارتباطات سازنده انسانی از همین جا شروع می شود. اما انسان جمع اضداد است و نیرویی دیگری به نام خشم یا غضب نیز در نهاد او وجود دارد.

در واقع این زندگی، تجلی حیات و عشق است که در مقابل مرگ، تخریب و پرخاش قرار می گیرد. در حقیقت خشم و عشق دو روی یك سكه اند و فقط رویی از سكه كه در دل قرار گرفته است، جلوه گر می شود. آن گاه كه خشم از در درآید، عشق از درِ دیگر بیرون خواهد شد و همین گونه با تجلی عشق، خشم رنگ می بازد.

واژه آهیمسا Ahimsa در زبان سانسکریت به معنای آزار نرساندن یا دوری از خشونت است.
خشم و پرخاش گرچه در نیروی مبارز درونی ما ریشه دارد، اما از نفس حیوانی سرچشمه می گیرد ولی در مقابل عشق و آرامش از نفس قدسی انسان نشئت می گیرند. خشم، صفاتی مانند کینه، نفرت، حسد و انتقام جویی را در درون خویش رشد می دهد.

آرامش در درون خویش عشق، محبت و همدردی را می پروراند. همه انسانها در طول زندگی خویش در پی آرامش، لذت و امنیت هستند. تمام اهداف زندگی بشر با تکیه بر این سه اصل پایه ریزی می شود.
انسان به طور غریزی به آنچه در تضاد با این احساسات پیش می آید، در قالب خشم واکنش نشان می دهد.
خشم در واقع یك واكنش انفجاری و آسیب رسان در برابر فشارهای عصبی یا تجمع هیجانات رنج آور یا احساس شكست و غمگینی از رفتارهای ناپسند دیگران است.

 رفتارهای پرخاشگرانه را می توان در سه سطح مورد بررسی قرار داد:

۱- پرخاش گفتاری: مانند داد و فریاد زدن، جیغ كشیدن، فحاشی كردن و…
۲- پرخاش رفتاری: مانند حمله کردن به دیگران، مشت یا لگد كوبیدن به در و دیوار، پرتاب كردن یا شكستن اشیاء، خودزنی و...
۳- پرخاش درونی: مانند احساس نارضایتی، خودخوری، سرزنش خود، كینه و نفرت، بغض و گریه، نفرین كردن و…
پرخاش گفتاری و رفتاری موجب ایجاد اختلال در روابط میان افراد، اجتماعی و پرورش صفتهای منفی مانند انتقام جویی، حسد و کینه می شود. بدیهی است که پرورش این صفتهای منفی انسان را از ارزشهای والای فطری وی دور خواهد کرد.

پرخاش درونی افزون بر آثار زیان بار روحی و روانی با پیدایش بیماریهای روانی و روان تنی مانند افسردگی، اضطراب، درد و ناهنجاری در عملکرد بخشهای مختلف بدن نیز همراه است. ادامه روند واکنشهای مربوط به خشم با بر هم زدن تعادل زیست شیمیایی بدن انسان وی را مستعد ابتلا به بیماریهای گوناگون مانند دیابت، فشارخون بالا، بیماریهای قلبی عروقی و حتی سرطان می کند.

مهار خشم یا رهایی از خشم برای حفظ سلامتی جسمی و روانی انسان بسیار مهم است. در این راستا آموختن شیوه های عملی و فكری و نیز افزایش تواناییهای مناسب در برابر فشارها و استرس های محیطی و اجتماعی لازم است. این اصول آهیمسا را می بایست در فکر، گفتار و عمل رعایت کرد.
اگر به تفکر مثبت، گفتار محبت آمیز و رفتارهای آرامش بخش و حمایت کننده عادت کنیم، اصول آهیمسا را در زندگی خویش پیاده کرده ایم. خداوند مظهر عشق است و بشر تجلی عشق او. هنگامی که عشق و آرامش در زندگی ما جریان دارد، بوی خوش خداوندی نیز در آنجا به مشام می رسد.

تمرین
آرامش، نقطۀ مقابل پرخاش و تنش است.
به منظور حفظ آرامش در سطح جسمی و روانی حرکات یوگا را به صورت سیکل به شرح زیر انجام دهید. در هر حرکت حدود پنج یا هفت ثانیه باقی بمانید. این حرکات را می توان به صورت متوالی پنچ تا شش مرتبه تکرار کرد.

۱. روی زمین دو زانو بنشینید. چشمها را ببندید و آرام و آهسته نفس بکشید به گونه ای که تنفس بدون صدا باشد.
۲. زانوها را از هم دور کنید و به سمت جلو خم شوید به گونه ای که لگن روی پا و دستها به صورت کشیده و جلوتر از سر قرار گیرد.
۳. در وضعیت چهار دست و پا قرار بگیرید. همراه با عمل دم کمر خود را گود و همراه با بازدم آن را محدب کنید.
۴. در حالت چهار دست و پا، اول دست راست و پای چپ را از روی زمین بلند کنید و کشش دهید و بعد دست چپ و پای راست را.
۵. از وضعیت چهار دست و پا، زانوها را از روی زمین بلند کنید و بدن خود را به صورت عدد هشت در بیاورید.
۶. سپس زانوها را روی زمین قرار دهید و بار دیگر در وضعیت شماره ۲ قرار بگیرید.
۷. به حالت اولیه برگردید و آرام نفس بکشید.


 استفاده از مقالات و دیگر منابع وب سایت در صورت ذکر منبع بلامانع است