مقالات منتخب    آپاریگراها
آپاریگراها: رهایی از قید وابستگی های مادی

  به قلم استاد مایا ماچوه – مربی رسمی یوگا- یوگاتراپیست

آپاریگراها پنجمین و آخرین رکن از ارکان آموزشهای فکری یاما است و در کل به معنی نفی وابستگی به داراییها یا به بیان ساده تر رهایی از قید وابستگی های مادی است.

وابستگی به مادیات چهره های گوناگونی دارد. از وابستگی به اشیای مادی تا نام، آوازه و شهرت، شغل، وقت، عقاید، خاطرات و حتی روابط با دیگران. همه این وابستگیها انسان را از وابستگی به اصل و منشأ خویش باز می دارند.
انسان وابسته به مادیات فراموش می کند که غیر از بعد جسمی ابعاد دیگری نیز دارد و سایر ابعاد وجودی وی نیز به رشد و تکامل نیاز دارند.

از دیدگاه یوگا انسان از بدو تولد به بسیاری از امور مادی اطراف خود وابسته می شود. بدیهی است که نوزاد انسان برای برطرف کردن نیازهای خود به طور مطلق به مادر وابسته است.
همگام با رشد کودک وابستگیهای مادی او نیز تغییر می کنند و در هر دوره ای از زندگی به امور جدیدی وابسته می شود. وابستگی همواره با احساس رنج و ترسِ از دست دادن همراه است.
حتی هنگامی که افراد وابستگیهای مادی خود را تغییر می دهند نیز در این دورۀ گذار به اضطراب و پریشانی دچار می شوند. گر چه انسان فطرتاً وابسته به حقیقت معنوی خویش آفریده شده است اما وی هر روز همراه با جریان مادی زندگی از اصل و منشأ خویش غافل  می شود و جای درک وابستگی به حقیقت به وابستگی های زندگی مادی دل می سپرد. اما این وابستگیهای مادی احساس آرامش را به ارمغان نمی آورد و خلأ "وابستگی به حقیقت" نادانسته احساس می شود.

درسهای آپاریگراها به ما می آموزد که چسبیدن به داراییهای دنیوی ضامن خوشبختی انسان نیست. آپاریگراها یعنی رها شدن از بند اضطراب محافظت از داراییها و خلاصی از چنگال ترسِ از دست دادن آنها.
تأثیر آموزه های آپاریگراها بر احساس خوشبختی و دوری از رنج در لحظه، از سایر تعالیم یاما عمیق تر است.

برای دستیابی به حقیقت می بایست از وابستگی به مجاز رهایی یافت. این پیغام درس آپاریگراها است. استفاده از مقالات و دیگر منابع وب سایت در صورت ذکر منبع بلامانع است