مقالات منتخب    حیات را با یوگا سرشار از انرژی کنید
حیات را با یوگا سرشار از انرژی کنید

  به قلم استاد مایا ماچوه – مربی رسمی یوگا- یوگاتراپیست

هنگامی که به دنیای اطراف خود می نگریم، نظام با شکوه آفرینش ما را شیفته خود می کند.
زمین به دور خورشید می چرخد و روز و شب و چهار فصل را پدید می آورد.
ماه با گردش خود به دور زمین باعث پیدایش جذر و مد می شود.
دانه ها از زمین می رویند و رشد می کنند.
قلب ما در درون سینه می تپد و خون را به جریان می اندازد.

در جهان هستی بقای همه موجودات زنده و غیر زنده با نظام خاصی اداره می شود. یوگی های پیشین اعتقاد داشتند که انرژی حیاتی موسوم به پرانا نظم کل جهان هستی را اداره می کند.

پرانا مجموعه ای از انرژی های نوری، حرارتی، الکتریکی و مغناطیسی است که تمام جهان هستی را در بر می گیرد و حفظ می کند. تمام موجودات در پرانا متولد می شوند ودر آن زندگی می کنند. پرانا محرک اصلی هر حرکت و عامل ایجاد هر فعالیت به شمار می آید. این انرژی از طریق تنفس به بدن ما راه می یابد. هنگام عمل دم انرژی پرانا به بدن وارد می شود و در آن به گردش در می آید. پرانای اضافی نیز در بازدم به کائنات بر می گردد. میان پرانا و سطح آگاهی بشر ارتباطی مستقیم وجود دارد. پرانا بخش مادی وجود ما را به بخش معنوی مرتبط می کند.

بعد از ورود به بدن، انرژی پرانا به پنچ بخش تقسیم می  شود و هر بخش منطقه خاصی از بدن را احاطه می کند، وظیفه و عملکرد خاصی را بر عهده می گیرد. در علم یوگا این پنچ بخش را با عنوان پنچ وایو Vayu می شناسند. این پنج وایو عبارت اند از...

اودانا وایو Udana Vayu: این بخش از انرژی حیاتی از ویشودهی چاکرا منتشر و پخش می شود. اودانا وایو منطقه بین گلو تا تاج سر را می پوشاند و از گلو به سمت بالا جریانی صعودی را طی می کند. این وایو مسئول سر پا نگه داشتن جسم ما است. تنظیم ریتم جریان عصبی و حسی از فعالیتهای ویژه این بخش از انرژی حیاتی است. افزایش تراکم انرژی اودانا باعث رشد قوای روانی و گرایشهای معنوی انسان می شود.

پرانا وایو Prana Vayu: این بخش از انرژی حیاتی به دلیل اهمیت عملکردی ویژه همان نام پرانا را بر خود دارد. مرکز انتشار آن آناهاتا چاکرا است و در منطقه سینه از دیافراگم تا گلو در جهت خلاف جاذبه زمین جریان دارد. تنظیم ریتم تنفس، تپش قلب و جریان خون از جمله فعالیتهای اصلی پرانا وایو است. این بخش از انرژی حیاتی مسئول حفظ بقا و جان بشر است. تراکم این پرانا باعث افزایش کیفیت زندگی می شود.

سامانا وایو Samana Vayu: این بخش از انرژی حیاتی از مانیپورا چاکرا انتشار می یابد. منطقه میان دیافراگم و ناف را می پوشاند و از مرکز به سوی محیط بدن جریان دارد. سامانا وایو مسئول تنظیم ریتم سوخت و ساز بدن است. این وایو مسئول حفظ میزان انرژی جسم و ذهن است. پرانا وایو و آپانا وایو در خلاف جهت یکدیگر جریان دارند و سامانا وایو بین این دو بخش انرژی تعادل ایجاد می کند. افزایش تراکم سامانا باعث ایجاد آرامش و رشد خلاقیت می شود.

ویانا وایو Vyana Vayu: این بخش از انرژی حیاتی از سوادهیشتانا چاکرا انتشار می یابد و سرتاسر بدن به ویژه فضای داخل دستها و پاها را می پوشاند. این وایو نیز از مرکز به سوی محیط بدن جریان دارد و مانند انرژی ذخیره ای کار می کند. ویانا مسئول تنظیم ریتم حرکتی ماهیچه ها و گردش مایعات بدن است. افزایش تراکم این وایو باعث حفظ پایداری و نیروی اراده می شود.

آپانا وایو Apana Vayu: این بخش از انرژی حیاتی از مولادهارا چاکرا منتشر و پخش می شود. آپانا وایو منطقه بین ناف تا انتهای لگن را می پوشاند و از ناف به سمت پایین در جهت جاذبه زمین جریان می یابد. تنظیم روند دفع مواد زاید و سموم بدن از فعالیتهای ویژه آپانا وایو است. آپانا همچنین مسئول کنترل نیروی غرایز است. افزایش تراکم این وایو باعث غلبه بر نفس اماره می شود.

تمرین ها

اودانا
در یکی از وضعیتهای مراقبه ای قرار بگیرید. پشت خود را صاف و کشیده و عمود به زمین حفظ کنید. چشمها را به آرامی ببندید. بدن خود را کاملاً رها و آگاهی را به داخل جسم معطوف کنید. سپس به فضای داخل سر از گلو تا بالای سر توجه کنید. حس آرامش و انبساط را در این فضا تجربه کنید.
سپس آگاهی را به ویشودهی چاکرا متمرکز و آن را احساس کنید. دستها را روی سر طوری قرار دهد که دست راست روی پیشانی و دست چپ پشت سر قرار گیرد. سپس به تنفس خود توجه و انرژی را که در فضای داخل سر جریان دارد، احساس کنید. بعد از لحظاتی تنفس برهماری را انجام دهید (هنگام بازدم صوت "هم" را با صدای بلند تکرار کنید). هنگام اجرای این تمرین تنفسی تصور کنید که از ویشودهی چاکرا حلقه هایی نورانی با حرکتی در جهت عقربه های ساعت، ساطع و در کل فضای داخل سر پخش می شود. این تمرین را دستِ کم سه دقیقه انجام دهید.

پرانا
در یکی از وضعیتهای مراقبه ای قرار بگیرید. پشت خود را صاف و کشیده و عمود به زمین حفظ کنید. چشمها را آرام ببندید. بدن خود را کاملاً رها و آگاهی را به داخل جسم معطوف کنید. سپس به فضای داخل سینه توجه کنید. حس آرامش و انبساط را در این فضا تجربه کنید.
سپس آگاهی را به مرکز این فضا، در آناهاتا چاکرا متمرکز و با تمام وجود آن را احساس کنید. کف دستها را مانند علامت ضربدر روی سینه قرار دهد طوری که دست راست زیر و دست چپ روی آن قرار گیرد. به تنفس خود توجه و انرژی را که در فضای داخل سینه جریان دارد، احساس کنید. بعد از لحظاتی مانند تنفس اوجایی همراه با دم صوت سو و با بازدم صوت هم را تکرار کنید. هنگام اجرای این تنفس تصور کنید که شعاع نورانی نقره ای رنگ از آناهاتا چاکرا ساطع و در فضای داخل سینه پخش می شود. این تمرین را حداقل سه دقیقه انجام دهید.

سامانا
در یکی از وضعیتهای مراقبه ای قرار بگیرید. پشت خود را صاف و کشیده و عمود به زمین حفظ کنید. چشمها را آرام ببندید. بدن خود را کاملاً رها و آگاهی را به داخل جسم معطوف کنید. سپس به فضای داخل شکم از ناف به بالا تا زیر دیافراگم توجه و حس آرامش و انبساط را در این فضا تجربه کنید. سپس آگاهی را به مانیپورا چاکرا متمرکز و آن را احساس کنید. دستها را روی شکم طوری قرار دهید که دست چپ بالاتر از ناف و دست راست پایین سینه قرار گیرد. سپس به تنفس خود توجه و انرژی را که در فضای داخل شکم جریان دارد، احساس کنید.
بعد از لحظاتی تنفس ویلوما (جریان دم و بازدم به صورت منقطع) را انجام دهید. هنگام انجام دادن این تمرین تصور کنید که شعاع نورانی آبی رنگ از مانیپورا چاکرا ساطع و در فضای داخل شکم پخش می شود. این تمرین را حداقل سه دقیقه انجام دهید.

ویانا
در یکی از وضعیتهای مراقبه ای قرار بگیرید. پشت خود را صاف و کشیده و عمود به زمین حفظ کنید. چشمها را آرام ببندید. بدن خود را کاملاً رها و آگاهی را به داخل جسم معطوف کنید. سپس به فضای کل داخل بدن توجه و حس آرامش و انبساط را در این فضا تجربه کنید.
آگاهی را بر سوادهیشتانا چاکرا متمرکز و آن را احساس کنید. دستها را زیر شکم و روی پا طوری قرار دهید که دست راست روی دست چپ قرار گیرد و کف هر دو دستها به طرف بالا باشد. سپس به تنفس خود توجه کنید و انرژی را که در فضای داخل بدن در جریان است، احساس کنید. بعد از لحظاتی همراه با بازدم ذکر اوم را با صوت بلند تکرار کنید. هنگام تکرار ذکر تصور کنید که شعاع انرژی نورانی طلایی رنگ از سوادهیشتانا چاکرا ساطع و در کل بدن پخش می شود.

آپانا
در یکی از وضعیتهای مراقبه ای قرار بگیرید. پشت خود را صاف و کشیده و عمود به زمین حفظ کنید. چشمها را به آرامی ببندید. بدن خود را کاملاً رها و آگاهی را به داخل جسم معطوف کنید. سپس به فضای داخل شکم از ناف تا کف لگن توجه کنید. حس آرامش و انبساط را در این فضا تجربه کنید. سپس آگاهی را به مولادهارا چاکرا متمرکز و آن را احساس کنید. دستها را زیر ناف روی شکم طوری قرار دهید که کف دست راست مستقیم روی شکم و دست چپ روی دست راست قرار گیرد.
ابتدا تمرین مولاباندا (انقباض عضلات کف لگن) را انجام دهید. سپس به تنفس خود توجه کنید و انرژی را که در فضای داخل لگن جریان دارد، احساس کنید. بعد از لحظاتی تنفس شکمی انجام دهید (همراه با دم انبساط و همراه با بازدم انقباض عضلات روی شکم). هنگام اجرای این تمرین تنفسی تصور کنید که شعاع نورانی قرمز رنگ از مولادهارا چاکرا ساطع و در فضای داخل لگن پخش می شود. این تمرین را نیز دست کم سه دقیقه انجام دهید.


 استفاده از مقالات و دیگر منابع وب سایت در صورت ذکر منبع بلامانع است