منابع    نشریه یوگا پیام مهر

نشریه یوگا پیام مهر

نشریه یوگا پیام مهر به عنوان اولین مجله رسمی و تخصصی یوگا با تلاش های زیاد دوست داران یوگا در تابستان ۱۳۷۹ منتشر گردید. هدف این نشریه تحقق هدف بزرگ معرفی صحیح، اصولی، همه جانبه و مناسب ورزش یوگا و اشاعۀ این علم عظیم بهزیستی برای همگان بوده است.

اصلاح دانسته های عمومی در مورد یوگا و نکات درست و نادرستی که در اذهان مردم وجود داشت، مولفین این نشریه را بر آن داشت تا با تلاش زیاد اقدام به انتشار آن نمایند، بخصوص در برهه ای از زمان که بنظر می رسید بسیاری به آموزش های آن نیازمند باشند.

نشریه یوگا پیام مهر برای مدت ۱۰ سال متمادی منتشر گردید. در زمان انتشار اولین نشریه صرفاً تعداد انگشت شماری باشگاه رسمی یوگا در ایران وجود داشت و بسیاری از مردم از این ورزش نا آگاه بودند. اطلاع رسانی های مکرر این نشریه در کنار زحمات زیاد انجمن یوگای ایران باعث گردید که توجه بیشتری به ورزش یوگا جلب شود. هم اکنون ده ها باشگاه یوگا و مربیان رسمی در سراسر کشور در این ورزش در حال فعالیت می باشند. نشریه فوق در ۳۴ شماره منتشر گردیده است.

منتخبی از مقالات چاپ شده، در بخش آرشیو مقالات موجود می باشد.

شماره چهارم
 نشریه یوگا پیام مهر - سال اول - شماره چهارم
شماره سوم
 نشریه یوگا پیام مهر - سال اول - شماره سوم
شماره دوم
 نشریه یوگا پیام مهر - سال اول - شماره دوم
شماره اول
 نشریه یوگا پیام مهر - سال اول - شماره اول
شماره چهارم
 نشریه یوگا پیام مهر - سال دوم - شماره چهارم
شماره سوم
 نشریه یوگا پیام مهر - سال دوم - شماره سوم
شماره دوم
 نشریه یوگا پیام مهر - سال دوم - شماره دوم
شماره اول
 نشریه یوگا پیام مهر - سال دوم - شماره اول
شماره سوم
 نشریه یوگا پیام مهر - سال سوم - شماره سوم
شماره دوم
 نشریه یوگا پیام مهر - سال سوم - شماره دوم
شماره اول
 نشریه یوگا پیام مهر - سال سوم - شماره اول
شماره چهارم
 نشریه یوگا پیام مهر - سال چهارم - شماره چهارم
شماره سوم
 نشریه یوگا پیام مهر - سال چهارم - شماره سوم
شماره دوم
 نشریه یوگا پیام مهر - سال چهارم - شماره دوم
شماره اول
 نشریه یوگا پیام مهر - سال چهارم - شماره اول
شماره چهارم
 نشریه یوگا پیام مهر - سال پنجم - شماره چهارم
شماره سوم
 نشریه یوگا پیام مهر - سال پنجم - شماره سوم
شماره دوم
 نشریه یوگا پیام مهر - سال پنجم - شماره دوم
شماره اول
 نشریه یوگا پیام مهر - سال پنجم - شماره اول
شماره چهارم
 نشریه یوگا پیام مهر - سال ششم - شماره چهارم
شماره سوم
 نشریه یوگا پیام مهر - سال ششم - شماره سوم
شماره دوم
 نشریه یوگا پیام مهر - سال ششم - شماره دوم
شماره اول
 نشریه یوگا پیام مهر - سال ششم - شماره اول
شماره چهارم
 نشریه یوگا پیام مهر - سال هفتم - شماره چهارم
شماره سوم
 نشریه یوگا پیام مهر - سال هفتم - شماره سوم
شماره دوم
 نشریه یوگا پیام مهر - سال هفتم - شماره دوم
شماره اول
 نشریه یوگا پیام مهر - سال هفتم - شماره اول
شماره سوم
 نشریه یوگا پیام مهر - سال هشتم - شماره سوم
شماره دوم
 نشریه یوگا پیام مهر - سال هشتم - شماره دوم
شماره اول
 نشریه یوگا پیام مهر - سال هشتم - شماره اول
شماره چهارم
 نشریه یوگا پیام مهر - سال نهم - شماره چهارم
شماره سوم
 نشریه یوگا پیام مهر - سال نهم - شماره سوم
شماره دوم
 نشریه یوگا پیام مهر - سال نهم - شماره دوم
شماره اول
 نشریه یوگا پیام مهر - سال نهم - شماره اول