سبک سیکلیک یوگا    سیکل های تنفسی
فهرست:
  سیکل پرانایاما I
  سیکل پرانایاما II
  سیکل پرانایاما III
 

 سیکل پرانایاما I 


  به قلم استاد مایا ماچوه – مربی رسمی یوگا- یوگاتراپیست
این سیکل دارای 8 مرحله می باشد، برای مشاهده هر مرحله بر روی آن کلیک کنید:

آرام سازی بدن

 

 سیکل پرانایاما II 


  به قلم استاد مایا ماچوه – مربی رسمی یوگا- یوگاتراپیست
این سیکل دارای 7 مرحله می باشد، برای مشاهده هر مرحله بر روی آن کلیک کنید:

سیکل ویراسانای مبتدی

 

 سیکل پرانایاما III 


  به قلم استاد مایا ماچوه – مربی رسمی یوگا- یوگاتراپیست
این سیکل دارای ۹ مرحله می باشد، برای مشاهده هر مرحله بر روی آن کلیک کنید:

تمرین سلام بر خورشید : به تعداد دلخواه