منابع    کتاب های منتشر شده

 کتاب های منتشر شده در زمینه یوگاPranayama

پرانایاما
انرژی حیاتی در یوگا


 • مولفین: خانم استاد مایا ماچوه، دکتر ساعد احمدی
 • چاپ اول: ۱۳۹۰
 • تیراژ: ۳۰۰۰ جلد
 • شابک: ۹۷۸ - ۶۰۰ - ۹۱۹۱ - ۳ - ۲

آراﻣﺶ، ﺳﻼﻣﺘﻰ و رﺷﺪ از اﻫﺪاف ﻏﺎﯾﻰ ﯾﻮﮔﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺴﺎن ﻫﺎى ﻗﺮن ۲۱ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﮔﻮﻫﺮ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﻧﯿﺎز اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮى دارﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻗﺮن ﭘﺮﻓﺸﺎر، ﯾﻮﮔﺎ وﺳﯿﻠﮥ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪى ﺑﺮاى آزادﺳﺎزي ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰ رود و اﻧﺘﺸﺎر ده ﻫﺎ ﮐﺘﺎب، ﺑﺮﮔﺰارى ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ ﻣﺘﻌﺪد و ﮔﺴﺘﺮش و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ روز اﻓﺰون ﮐﻼس ﻫﺎى ﯾﻮﮔﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﻤﻮدى از ﻫﻤﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ.

ﻘﯿﺪة ﺣﮑﯿﻤﺎن و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﯾﻮﮔﺎ، ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ ﭘﺮاﻧﺎﯾﺎﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از روﻧﺪ ﺗﻨﻔﺲ اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﭘﺮاﻧﺎﯾﺎﻣﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از در اﺧﺘﯿﺎر در آوردن ﺟﺮﯾﺎن ﻧﯿﺮوى ﺣﯿﺎﺗﻰ ﯾﺎ ﭘﺮاﻧﺎ در ﺑﺪن و ﺗﻨﻔﺲ ﻓﻘﻂ وﺳﯿﻠﻪ اى اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺮاﻧﺎ در ﺑﺪن.

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻔﺲ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺧﺎرﺟﻰ ﭘﺮاﻧﺎ اﺳﺖ. ﭘﺮاﻧﺎ ﻧﯿﺮوى ﻧﺎﻣﺮﺋﻰ و ﻟﻄﯿﻔﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﺟﺰاى ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺟﺮﯾﺎن دارد و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻰ ﭘﯿﻮﻧﺪد. ﻧﯿﺮوى ﭘﺮاﻧﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و در ﺗﻤﺎم ﭘﻬﻨﮥ ﻫﺴﺘﻰ ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺟﺮاى ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎى ﺗﻨﻔﺴﻰ ﭘﺮاﻧﺎﯾﺎﻣﺎ ﻣﻰ ﺗﻮان ﭘﺮاﻧﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ارادى ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﯿﻨﻰ از ﺑﺪن ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد. در واﻗﻊ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎى ﭘﺮاﻧﺎﯾﺎﻣﺎ ﺷﯿﻮه ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺮژى ﺣﯿﺎﺗﻰ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻰ ﭘﺮاﻧﺎﯾﺎﻣﺎ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ آﻧﻬﺎ، ﻓﻮاﯾﺪ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﻫﺮﮐﺪام و ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.


جهت تهیه کتاب، می توانید با مرکز یوگا پیام مهر در تماس باشید
تلفن تماس: ۸۸۶۹۹۸۱۰-۰۲۱ و ۸۸۶۹۶۳۲۵-۰۲۱

Yoga and Ms

یوگا و ام اس
با استناد به تازه ترین اطلاعات مندرج در کتب،
مقالات پژوهشی و سایر منابع پزشکی


 • مولفین: خانم استاد مایا ماچوه، دکتر ساعد احمدی
 • چاپ اول: ۱۳۹۰
 • تیراژ: ۵۰۰۰ جلد
 • شابک: ۹۷۸ - ۶۰۰۰ - ۹۱۳۹۱ - ۳ - ۲

ﺑﯿﻤﺎرى MS ﯾﺎ Multiple Sclerosis از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرى ﻫﺎى دﺳﺘﮕﺎه اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰى اﺳﺖ. دﺳﺘﮕﺎه اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰى ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﻰ ﻣﻐﺰ و ﻧﺨﺎع را در ﺑﺮ ﻣﻰ ﮔﯿﺮد.
MS ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرى ﭘﯿﺶ روﻧﺪه و ﻧﺎﺷﻰ از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻏﻼف ﺑﺮﺧﻰ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎى ﻋﺼﺒﻰ اﺳﺖ. ﭘﻮﺷﺶ ﯾﺎ ﻏﻼف ﺳﻠﻮل ﻫﺎى ﻋﺼﺒﻰ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻦ (Myelin)، ﻣﺎده ﺳﻔﯿﺪ ﭼﺮﺑﻰ ﯾﺎ ﭘﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روﮐﺶ ﺳﯿﻢ ﺑﺮق ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ.

 ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﮐﺘﺐ، ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﻰ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺰﺷﮑﻰ ﮔﺮدآورى ﺷﺪه اﺳﺖ.
 در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺿﻤﻦ اراﺋﮥ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ اى، ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺧﻰ ﺣﺮﮐﺎت ﺳﺎده ﯾﻮﮔﺎ، ﻓﻦ آراﻣﺶ و ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﯾﻪ در MS ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدى ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﻫﺎى ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻓﺮاواﻧﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ از ﺗﻌﺎدل ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﯿﻤﺎرى ﻫﺎى ﺧﻮد ﻓﺎﺋﻖ آﯾﺪ.

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺪرﯾﺠﻰ ﺑﺪن، آراﻣﺶ و ﺻﻠﺢ دروﻧﻰ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ و ﺗﻐﺬﯾﮥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

ﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در ﮐﻨﺎر ﺗﻤﺎم ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﭘﺰﺷﮑﻰ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﮥ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرى MS ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ.


جهت تهیه کتاب، می توانید با مرکز یوگا پیام مهر در تماس باشید
تلفن تماس: ۸۸۶۹۹۸۱۰-۰۲۱ و ۸۸۶۹۶۳۲۵-۰۲۱

Cyclic Yoga Book

سیکلیک یوگا
شیوه ای علمی در آساناهای یوگا
تحولی نوین در هاتا یوگا
برای اولین بار در جهان


 • مولفین: خانم استاد مایا ماچوه، دکتر ساعد احمدی
 • چاپ اول: ۱۳۷۷
 • تیراژ: ۵۰۰۰ جلد
 • شابک: ۹۶۴ - ۶۱۸۸ - ۲۵ - ۷

کتاب سیکلیک یوگا (Cyclic Yoga) یک کتاب تحقیقاتی است که طی سالهای متمادی از مشاهده و آزمایشهای کاربردی و پزشکی دوستداران یوگا بدست آمده و می توان گفت که گامی است علمی و نوین در اجرای تمرینات بدنی یوگا. این گام اساساً بدین دلیل برداشته شده که نظام مشخص تر و حساب شده تری در اجرای تمرینات بدنی یوگا به وجود آورد.

برخی از حرکات یوگا سهل و برخی غامض و دشوار هستند. در طیف فوق العاده گسترده و متنوع حرکات جسمانی یوگا همواره این سوالات مطرح می شود که:

 انجام دادن یا اجرای حرکات را از کجا باید آغاز نمود؟
 با چه نظام و قاعده ای ادامه داد؟
 آیا انجام داده روزانه ۸ الی ۱۰ حرکت یوگا به طور دلخواه انسان را از فواید لازم بهره مند خواهد ساخت؟
 اساس انتخاب حرکات تمرینی بر چه اصل و قاعده ای باید استوار باشد؟
 آیا تقدم وتاخر در انجام دادن یا اجرای حرکات حائز اهمیت هستند؟
 آیا می توان هر حرکت را به دلخواه بعد از حرکت دیگر انجام داد؟
 آیا به اثرات ترکیبی حرکات می باید توجه نمود و یا این مسئله حائز اهمیت نمی باشد؟

مولفان این کتاب ضمن احترام صمیمانه به بزرگان یوگا در سراسر جهان و احترام به روش ها و دیدگاه های جاری و بعضاً متضاد در اجرای هاتایوگا (تمرینات جسمانی، تنفسی و مودراها...) روش سیکلیک یوگا را مطرح می نمایند.
در طراحی این شیوه تلاش شده که از یک سو بهترین های روشهای مختلف اتخاذ و از سوی دیگر با یک دید پزشکی نظام و اساس خاصی به چگونگی اجرای تمرینات داده شود. بدین ترتیب ضمن اینکه این روش منفصل از شیوه های دیگر نمی تواند باشد، در شیوه اجرا، نظم در حرکات و افزودن حرکات تسهیل کننده با آنها متفاوت است و با اسلوب و برنامه خاص در هر جلسه تمرینات را آغاز و ختم می نماید. طراحی هر سیکل یوگا کاری بسیار وقت گیر، دشوار، نیازمند تدقیق پزشکی به لحاظ جسمانی و روانی، هزینه زیاد و کار گروهی هماهنگ بوده است.

تلاش مجریان این طرح بر این است تا تمرینات تنفسی و ذهنی را نیز در قالبی مشخص به صورت سیکل طراحی کنند. تا بدین ترتیب آموزش آنها عینی تر، با نظام تر،سودمندتر و راحت تر گردد.
برنامه آموزشی سیکلیک یوگا همان گونه که در «موسسه یوگا پیام مهر» در حال حاضر به اجرا گذاشته شده بدین گونه است که شاگردان طی سه دوره آموزشی ۲ و نیم ماهه {از پایین ترین سطح (مبتدی) و سپس مقدماتی ۱ و مقدماتی ۲} آمادگی لازم برای آموزش سیکل ها را پیدا می کنند.

در این سه دوره شاگردان با مبانی و درسهای مقدماتی تمرینات ارتوپدیک، تمرینات هماهنگ کننده عضلات با تنفس، اجرای صحیح حرکات یوگا، فواید آنها،‌ تشریح بدن انسان به طور مختصر،‌ علم تغذیه، فهم برخی از مهم ترین اصول بهداشت جسمانی و روانی آشنا می گردند و سپس به آموزش سیکل ها می پردازند. به عنوان برنامه روزانه و بهره مند شدن از فواید کلی آساناها به تمام شاگردان در این دوره برنامه روزانه مشخص داده می شود تا طبق آن به تمرین سیکل خاصی بپردازند.Art of Yoga Book

هنر یوگا
خودآموز مصور حرکات ورزشی یوگا


 • مولفین: خانم استاد مایا ماچوه، دکتر ساعد احمدی
 • چاپ اول: ۱۳۸۹
 • تیراژ: ۳۰۰۰ جلد
 • شابک: ۹۷۸ - ۶۰۰ - ۹۱۳۹۱ - ۰ - ۱

یوگا علم و هنری باستانی برای بهتر زیستن است. آساناها یا حرکات بدنی، بخشی برجسته از آموزه های یوگا است.

در این کتاب:

 آموزش کامل شیوه اجرای صحیح حرکات کلیدی یوگا
 آموزش مصور و گام به گام حرکات، از مبتدی تا پیشرفته
 شرح سودمندی ها، خواص درمانی و محدودیت های هر حرکت
 تاریخچه یوگا از دوران باستان تا کنون
 سبک های رایج یوگا
 تغذیه مناسب، پاکسازی و سم زدایی
 ۴۸۸ تصور تمام رنگی از حرکات

به شیوه ایی بدیع طراحی و تدوین شده است.


جهت تهیه کتاب، می توانید با مرکز یوگا پیام مهر در تماس باشید
تلفن تماس: ۸۸۶۹۹۸۱۰-۰۲۱ و ۸۸۶۹۶۳۲۵-۰۲۱

 کتاب های منتشر شده در زمینه روان شناسیManaging Negative Thoughts Book

آموزش تسلط
بر افکار منفی
استرس، اضطراب و ترس


 • مولفین: دکتر ساعد احمدی، خانم استاد مایا ماچوه
 • چاپ اول: ۱۳۹۱
 • تیراژ: ۲۰۰۰ جلد
 • شابک:۹۷۸ - ۶۰۰۹۲۷۶۰ - ۵ - ۹

تقدیم به تمام کسانی که در رنج زندگی می کنند
و به دنبال راه کارهای عملی برای رهایی از آن هستند


کتاب حاضر بر اساس سال های متمادی تجربه مشاوره و روان درمانی به رشته تحریر درآمده و برای اولین بار به معرفی "چهارده شیوه کاربردی" تساط بر افکار منفی به طور کلاسیک، منسجم و عملی می پردازد.

علاوه بر آن مجموعه ایی از راهکارهای متعدد با تمرین های عملی و ساده در تسلط بر افکار منفی، استرس، اضطراب و ترس ارائه شده است.

از جمله موارد مطرح شده در کتاب:

 اندیشه منفی چیست؟
 علائم وسواس فکری
 استرس چیست و تعیین میزان استرس پذیری افراد
 تعریف و علائم اضطراب
 راه کارهای مهم در تسلط بر افکار منفی
 هدف و انگیزه

و ده ها مطلب دیگر. جهت مشاهده فهرست کلی، به فایل پیش نمایه مراجعه نمایید.


جهت تهیه کتاب، می توانید با مرکز یوگا پیام مهر در تماس باشید
تلفن تماس: ۸۸۶۹۹۸۱۰-۰۲۱ و ۸۸۶۹۶۳۲۵-۰۲۱

Addiction Psychology Book

روانشناسی اعتیاد
بر اساس
DSM-5


 • مولفین: دکتر ساعد احمدی، امیرمسعود رستمی
 • چاپ اول: ۱۳۹۳
 • تیراژ: ۱۱۰۰ جلد
 • شابک: ۹۷۸ - ۹۶۴ - ۲۲۴ - ۶۷۲ - ۴

کتاب حاضر، اولین کتابی است که در حیطه روان شناسی اعتیاد مطابق با پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی سال ۲۰۱۳ می باشد (DSM-5).

از نکات برجسته این کتاب، اینکه علاوه بر فصول درمانی، فصل جداگانه ترک اعتیاد به کمک هیپنوتیزم اشاره کرد که به صورت گام به گام و عملی برای مبتلایان به مصرف توتون توضیح داده شده که در نوع خود بی نظیر است.


جهت تهیه کتاب، می توانید با مرکز یوگا پیام مهر در تماس باشید
تلفن تماس: ۸۸۶۹۹۸۱۰-۰۲۱ و ۸۸۶۹۶۳۲۵-۰۲۱