رویدادها    تحقیقات پیرامون سیکلیک یوگا

تحقیقات پیرامون سیکلیک یوگا

در زمینه سیکلیک یوگا و تاثیرات آن بر شرایط متفاوت جسمی تحقیقات فراوانی صورت گرفته و مقالاتی نیز در نشریات معتبر علمی به چاپ رسیده است.
در این بخش می توانید خلاصه ای از این مقالات را مطالعه نمایید.


Name Authors Date Conference Volume Pages Publisher Abstract
EFFECTS OF CYCLIC YOGA ON BONE HEALTH IN POSTMENOPAUSAL WOMEN M Machawe, S Ahmadi, Maghbooli Z, A Bakhshizadeh, A Hossein-Nezhad, B Yarjoo, MA Azarbayjani, S Shirazi, SM Eshaghi 2016/4/1 *OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL 27 S280-S281 SPRINGER LONDON LTD
Download
CYCLIC YOGA FOR THE PREVENTION OF AGE-RELATED SARCOPENIA M Machawe, A Hossein-Nezhad, B Yarjoo, G Niketeghad, A Bakhshizadeh, SM Eshaghi, S Shirazi, Z Maghbooli, MA Azarbayjani 2016/4/1 *OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL 27 S283-S283 SPRINGER LONDON LTD
Download
STAND STRONG: CYCLIC YOGA FOR MUSCULOSKELETAL HEALTH M. Machawe, S. Ahmadi, Z. Maghbooli, S. M. Eshaghi, S. Shirazi, A. Hossein-Nezhad, B. Larijani 2017 **OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL In press 2189 SPRINGER LONDON LTD
Download

* World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO 2016), April 14 - 17, 2016 Malaga, Spain
** World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO Florence 2017) March 23 - 26, 2017 Florence, Italy