رویدادها    مسابقات قهرمانی یوگا

مسابقات ملی قهرمانی یوگا

باشگاه یوگا پیام مهر در دوره های مختلف در رده های قهرمانی شرکت کرده و تا کنون بیش از ۲۰ نفر از باشگاه یوگا پیام مهر مقام های قهرمانی اول تا سوم را بدست آورده اند.
در این بخش می توانید نام و عنوان قهرمانان باشگاه یوگا پیام مهر را به تفکیک سال مشاهده نمایید: